tinkamas

tinkamas
tiñkamas, -à adj. (3b) , NdŽ, Nm, Kv, -a (1) NdŽ, ; M, LL23 1. kuris kam tinka, pritaikomas kokiam reikalui, deramas: Nėr žinios, a jie tinkamì žiemai raugt, tie kopūstai Mžš. Gal sėkla buvo labai netinkamà, tiek, sako, nedygo, tiek nedygo tie burokai! Kpr. Drotės sulankstytos, nu, o kryžiuo tiñkamos vis tiek Krt. Neradom tiñkamos vietos kur sustoti Plšk. Tamstai nesiseka gyventi, o man čia labai tinkama vieta LzP. Vilna guli guli, susiguli – ir niekam netinkamà Pv. Ka bus sausa, paliks juodi [linai], nebetinkamì Ps. Čia žemė ne visa tinkamà PnmA. Kad miežiam bus dirva tinkamà, tai jie augs Nm. Rengdamas spaudai šią knygą, ilgai ieškojau, bet niekaip negalėjau surasti jai tinkamo pavadinimo . Aš kariškai tarnybai nesu tiñkamas Plšk. Žmogus ūky tiñkamas buvo Slm. Čia mergytė ir į metus tinkamà, ale nesiklijuoja Jnk. Ponas Skrodskis tą vakarą lošė kortomis su Pšemickiu. Tinkamesnio partnerio jis dabar nebeturėjo V.Myk-Put. Ašian tinkamas esmi giminėsp mano, pakaskit mane pas tėvus mano Ch1Moz69,29. 2. norimas, prideramas, reikiamas, atitinkamas: Tiñkamas atsakymas NdŽ. Išvaikščiojo visą girią, išgriozdė ir nesurado tinkamos šakos LTR(Klvr). Apvažiavom kelis kaimus ieškodami karvės pirkt ir neužejom tinkamõs Krs. Tinkamas maitinimasis padeda žmonėms sulaukti ilgo amžiaus, išlaikyti sveikatą ir darbingumą . Triušių mėsa senam tinkamà, o kiauliena jau sunkesnė PnmŽ. Tat padaryta tiñkamu laiku 583. Kai ateis tinkamas laikas, aš pati mamai pasakysiu B.Sruog. Visus savo jausmus tinkamais žodžiais išreikšti dar niekas nėra galėjęs, dar niekam nėra pavykę I.Simon. Jau nebesi mums reikalingas, eik kur tinkamas M.Valanč. Suėmė mušė kiek tinkamys, o cigonas tarė: meldami vaikeliai M.Valanč. Galia ans pasakoti ką ans tiñkamas Slnt. Ketėjo pilė vokyčiams atduoti, jei leis jiems išsidanginti kur tinkamiems S.Dauk.
tiñkamai adv. I, 22, NdŽ, , tinkamaĩ NdŽ, Prn: Tinkamaĩ pririnkti pavyzdžiai Sr. Gerai, tiñkamai gydė Dg. Kai prižiūri tinkamaĩ, tai da turi Smal. Tinkamai aprengta, sušukuota, ji būtų net ir labai graži V.Myk-Put. Kad vynas išlaikytų savo aromatą, reikia jį tinkamai laikyti . Daugelis žmonių maitinasi netinkamai . Tinkamaĩ tai reikia tris mėnasius krūtim penėt Upn. Nemokia tinkamai vaikų – eina išsitepė Lb. Anam tinkamai atrodė pagražinti savo sodybą Trkn. Išsitaisė, išsirėdė kaip tiñkamai Slnt. Vamzdžiai tinkamai išlenkti, jeigu nėra įdubimų, išpūtimų ir raukšlių . Jis pats tinkamaĩ (smarkiai) nesirgęs, tai neatjaučia kitų Vrn. Jau tiñkamai, tokios seilės burno[je] atsiranda Trk. Ponas tinkamai sumokėjo puodžiui ir liko labai turtingas LTR(Užp).
3. NdŽ, Krs atitinkantis skonį, patinkamas: Tiñkamą rado [merginą] ir ema Krš. Atidavė jam ir dukterį tinkamą Žem. Susiradęs sau tinkamą žmoną, vedė ją, o jo draugas buvo pajauniu LTR(Rk). Negerai tuokart buvo, jeigu su netiñkamu žmogu reik gyventi Plt. Jaunoji rėks verks – netiñkamas būs tas kavalierius Jdr. Vieną vyrą driaugą ans turėjo, kur anam buvo driaugas, buvo tiñkamas Trk. Dukterele muno, skirkias po visą kuknelę tinkamą puodelį (d.) Krtn. Ana paleidė (sukūrė) gi pasaką, labai šita pasaka tinkamà visiem Pnm. O kai aš nujosiu pas savo mergelę, aš jai padainuosiu tinkamą dainelę LTR(Lnkv). Jei pakinkytas arklys kasa koja duobę, tai svečiuose bus tinkamas vaikinas LTR(VšR). ^ Vagis tiñkamąjį teema, ugnelė – viską Als.
tiñkama n.: Tedarai, kas kam tiñkama .
4. NdŽ teigiamas, padorus, geras: Jo žmona tokia tinkamà, maloni Jz. Jie labai tinkamì žmones Mrj. Jeigu tu netiñkamas, tau neduoda nieko Srj. Motina labai tinkamà, o dukra eina vėjais Mrj. Šuo numano, ka netiñkamas žmogus Jrb. Ten kur jau tinkamèsnis, nu ir susvadina juo pri jaunųjų Lpl. Ale visur tiñkamas žmogus Kpč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tinkamas — tiñkamas, tinkamà bdv. Tiñkamas dárbas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tinkamas būstas — statusas Aprobuotas sritis socialinė parama apibrėžtis Būstas, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra ne mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų. atitikmenys: angl. eligible dwelling šaltinis Lietuvos Respublikos paramos būstui… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tinkamas naudoti melioracijos įrenginys ar statinys — statusas Aprobuotas sritis melioracija apibrėžtis Projektą ir pagrindinius melioracijos sistemos įrengimo reikalavimus atitinkantis melioracijos įrenginys ar statinys, galintis būti saugiai naudojamas pagal paskirtį. šaltinis Lietuvos Respublikos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tinkamas kovai orlaivis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Orlaivis, pajėgus įvykdyti kovos užduotį. Jis turi turėti pagrindinę veikiančią ginklų sistemą, bet jam gali reikėti degalų papildymo, apginklavimo arba kovai parengtų įgulų. atitikmenys: angl. combat available …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • tinkama — tiñkamas, tinkamà bdv. Tiñkamas dárbas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • eligible dwelling — tinkamas būstas statusas Aprobuotas sritis socialinė parama apibrėžtis Būstas, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra ne mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų. atitikmenys: angl. eligible dwelling šaltinis Lietuvos Respublikos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • aéronef disponible pour le combat — tinkamas kovai orlaivis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Orlaivis, pajėgus įvykdyti kovos užduotį. Jis turi turėti pagrindinę veikiančią ginklų sistemą, bet jam gali reikėti degalų papildymo, apginklavimo arba kovai parengtų įgulų. atitikmenys …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • combat available aircraft — tinkamas kovai orlaivis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Orlaivis, pajėgus įvykdyti kovos užduotį. Jis turi turėti pagrindinę veikiančią ginklų sistemą, bet jam gali reikėti degalų papildymo, apginklavimo arba kovai parengtų įgulų. atitikmenys …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pavažiuoti — Š, Rtr, KŽ; M 1. intr. truputį važiuoti: Pavažiuok į šalį DŽ1. Tas ponas pavažiavęs ir pasigedęs, kad jam pinigų nebėra LMD(Žg). Pavažia[vo], prašo vilkas i trečios kojos pavėžėt LTR(Rš). Vienas įsėdi tos[e] rogelės[e], o kitas stumi ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • važiuoti — važiuoti, iuoja ( iuona), iãvo K, Š, Rtr, RŽ, NdŽ, KŽ, DūnŽ, DrskŽ; SD144, SD73, R132, R2103, MŽ174, D.Pošk, Sut, I, M, L, LL323 1. intr. judėti sausuma iš vietos į vietą susisiekimo priemone: Jei važiuoji, važiuok, jei eini, eik, o čia būti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”